A honlap tartalma 2019. október 1-je után nem frissül. Az aktuális híreket és menetrendi információkat a www.volanbusz.hu oldalon találja.

Nyilvános pályázati felhívás ingatlanrész bérbeadására

Nyilvános pályázati felhívás ingatlanrész bérbeadására

 

Az ÉNYKK Zrt. (9700 Szombathely, Körmendi út 92.) nyilvános pályázatot hirdet az alábbi ingatlanrész bérbeadására:

 

9021 Győr, Benczúr u. 5. található alábbi helyiségek bérbeadása:

Rész ajánlattétel lehetséges: irodánként!

 

Helyiség megnevezése

Alapterülete m2

Átlag bérleti díj a telephelyen Ft/m2/hó+Áfa

Iroda

19,5

2.000,-

Iroda

7,1

 

A bérleti díj nem tartalmazza az áram és fűtés díját, szemétszállítás, takarítás díját.

 

Kaució mértéke: bérlő köteles egy havi bérleti díjat a szerződéskötéskor bérbeadó számlájára letétbe helyezni

Bérleti díj minimális mértéke: a helyiség m2 X minimális bérleti díj szorzata - Ft+Áfa/hó+ közüzemi díjak

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 06. 14 óra

 

Benyújtás helye: ÉNYKK Zrt. (9700 Szombathely, Körmendi út 92.) „E” épület I. em. 100 sz. szoba, műszaki igazgatóság titkársága.

 

A pályázati ajánlattétel formája és tartalma:

Az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlattevőnek az ajánlatát cégjegyzés/feladó megjelölése nélkül zárt borítékban egy példányban 2019. szeptember 06. 14:00 óra határidővel kell benyújtania.

 

A pályázatnak a pályázó alábbi adatait, illetve nyilatkozatait kell tartalmaznia, melyet eredeti példányban cégszerűen kell aláírni az ajánlattételben:

-          a pályázó megnevezését (társaság, magánvállalkozó), székhelyét, adószámát, bankszámla számát,

-          nyilatkozatot arról, hogy a bérleti szerződés tervezetben, a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, a pályázó általa vállalt kötelezettségeket elfogadja,

-          nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázatát az Ajánlatkérő nyertesként hirdeti ki, az eredmény kihirdetését követő 15 napon belüli szerződést köt,

-          nyilatkozat arról, hogy a részletes tájékoztató 14. pontjában foglalt összeférhetetlenségre és titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályokat betartja.

 

A pályázatokat magyar nyelven kell elkészíteni.

 

Egy ajánlattevő egy bérleményre csak egy ajánlatot tehet, illetve egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként. Ha két ingatlan bérbevételére is pályázni kíván, azt két külön pályázat benyújtásával teheti meg.

 

Az ajánlattevők a részletes tájékoztatóban ismertetettek szerint, illetve az ajánlatok bontását követően az Értékelő Bizottság felkérésére az ajánlatukat - kivéve a bérleti díj összegét- módosíthatják, kiegészíthetik.

 

Pályázati biztosíték

Társaságunk fenti ingatlanrészre biztosítékot nem kér.

 

Részletes tájékoztató:

 

Az ÉNYKK Zrt. (9700 Szombathely, Körmendi út 92.) nyilvános pályázatot hirdet az alábbi ingatlanrész bérbeadására:

 

9021 Győr, Benczúr u. 5. található alábbi  helyiségek bérbeadása:

Rész ajánlattétel lehetséges: irodánként!

 

Helyiség megnevezése

Alapterülete m2

Minimális bérleti díj a telephelyen Ft/m2/hó+Áfa

Iroda

19,5

2.000,-

Iroda

7,1

2.000,-

A bérleti díj nem tartalmazza az áram és fűtés díját.

 

A pályázatokat magyar nyelven kell elkészíteni.

 

Az ÉNYKK Zrt. fenti ingatlanrészre biztosítékot nem kér.

 

Az ÉNYKK Zrt. a pályázónak a pályázat beadását megelőző 8. napig ad felvilágosítást az írásban feltett kérdésére, oly módon és tartalommal, amely nem sérti az ajánlattevők esélyegyenlőségét, az ajánlatok kezelésére vonatkozó előírásokat és az üzleti titkot.

Az ingatlan személyesen megtekinthető, 9021 Győr, Benczúr u. 5. a 20-9266608-as telefonszámon előre jelezve, a következő időpontban: 2019. augusztus 15.

A pályázónak adott információkról jegyzőkönyv felvételére kerül sor, amely tartalmazza a felvilágosítás helyét és időpontját, a résztvevő személyek megnevezését, az ajánlattevő által kért információk megnevezését, valamint a Társaság által az ajánlattevőnek biztosított információ, adat és egyéb szolgáltatás részletes leírását.

A felvilágosításról a jegyzőkönyvek tartalmát minden pályázó megismerheti. A Társaság az ajánlattevők bármelyikének biztosított információt, adatot és egyéb szolgáltatást továbbítja a többi ajánlattevő számára, így különösen köteles a jegyzőkönyvet haladéktalanul, az ajánlattevők azonosítására alkalmas módon – az átvételtől számított 1 napon belül – egyszerű másolatban faxon vagy e-mailben eljuttatni a többi ajánlattevőnek.

 

1. Ajánlattételi határidő

2. Pályázati felhívás módosítása

3. A pályázati felhívás visszavonása

4. Ajánlattétel

5. Ajánlati kötöttség

6. Költségviselés

7. Az ajánlatok érkeztetése és bontása

8. Az ajánlatok értékelése

9. Az ajánlatok módosítása

10. Az ajánlatok elbírálása

11. Érvénytelenség, eredménytelenség

12. A pályázat eredményének közlése és közzététele

13. Összeférhetetlenség és titokvédelem

14. Szerződéskötés

 

 

A részletes tájékoztató az alábbiakban tartalmazza a pályázati eljárás szabályait:

 

1. Ajánlattételi határidő

Az ajánlattevő az ajánlatát cégjegyzés/feladó megjelölése nélkül zárt borítékban, egy példányban 2019. szeptember 06.14 óra, az ÉNYKK Zrt. 9700 Szombathely, Körmendi út 92. sz. alatt található, „E” épület I. em. 100 sz. szobában nyújthatja be.

 

2. Pályázati felhívás módosítása

A pályázati felhívásban foglaltakat a pályázati beadási határidő előtt 10. napig a kiíró módosíthatja a felhívás közzétételével egyező módon megjelent hirdetésével.

 

3. A pályázati felhívás visszavonása

A Társaság jogosult a pályázati felhívást - az ajánlattételi határidő letelte előtt - a pályázati felhívás közzétételével megegyező helyeken és módon megjelentetett hirdetménnyel visszavonni.

 

4. Ajánlattétel

Az ajánlattevők kötelesek ajánlataikat cégjegyzés/feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, legalább két (2) példányban – ebből egy (1) eredeti példány – a pályázati felhívásban megjelölt, az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig, a megadott helyen, személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. Ingatlanrész bérbevételére vonatkozó meghatalmazás esetén közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal kell igazolni a képviseleti jogosultságot, illetve annak mértékét.

 

Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, illetve egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát különösen a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására, az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, a vételár, vagy az ellenszolgáltatás összegére vonatkozóan.

 

5. Ajánlati kötöttség

Az ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított hatvan (60) napig –legfeljebb azonban a szerződéskötésig – kötve van, kivéve, ha a Társaság a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

Az ajánlattevő a módosított ajánlatához a pályázati kiírásban az ajánlati kötöttségként meghatározott időpontig van kötve.

Az elbírálási határidő Társaság általi meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás időtartamával az ajánlattevők ajánlati kötöttsége is meghosszabbodik.

 

6. Költségviselés

Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a Társaságtól ajánlata kidolgozásáért; az ajánlat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – az ajánlat érvényességétől, illetve az eljárás eredményességétől függetlenül – minden esetben az ajánlattevőt terhelik.

 

7. Az ajánlatok érkeztetése és bontása

 

Ajánlatok érkeztetése

A Társasághoz benyújtott ajánlatokat tartalmazó zárt borítékra a Társaság munkatársa rávezeti a beérkezés sorszámát és az átvétel pontos idejét (év, hónap, nap, óra, perc).

 

A borítékon az alábbiakat kell feltüntetni:

Pályázat: A Kisalföld napilapban meghirdetett: 9021 Győr, Benczúr u. 5. szám alatti iroda bérlete

 

A Műszaki igazgatóság titkárságán az átvételt követően a következőket kell feltüntetni a borítékon:

Az ÉNYKK Zrt. Műszaki Igazgatósághoz érkezett:

2019…………………..hó……………n…………….óra………..perc

(Csak bizottságilag bontható fel)

 

A személyesen benyújtott ajánlatok átvételét a Társaság átvételi elismervény Átadásával ismeri el.

 

Az átvett zárt ajánlatokat a Társaság a többi ügyirattól elkülönítve, zárt helyen tárolja.

 

Az ajánlatok bontása

Az Értékelő Bizottság a benyújtott pályázatokat - amennyiben szükséges közjegyző jelenlétében - a kiírásban meghatározott időpontban felbontja. A határidőben beérkezett ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok bontása lehet zártkörű vagy nyilvános; a borítékok bontása a pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában zártkörű.

 

Zártkörű bontás esetén a beérkezett ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Társaság által kijelölt legalább három munkavállaló bontja fel. Az ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok nyilvános felbontásán a Társaság kijelölt munkavállalói, valamint az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik is jelen lehetnek. Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét), az ajánlatokkal kapcsolatos további részletek – így a megajánlott ár, vagy ellenérték – azonban nem hozhatók nyilvánosságra. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről a Társaság kijelölt munkavállalója – amennyiben szükséges, a közjegyző – készít jegyzőkönyvet.

           

A jegyzőkönyv

ü  tanúsítja az ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontásának szabályosságát,

ü  rögzíti, hogy a kiírás hol jelent meg, illetve a kiíró képviselője szerint az ajánlatok megfeleltek-e a kiírás szerinti alaki követelményeknek,

ü  rögzíti az ajánlatok bírálati sorszámát és darabszámát,

ü  rögzíti az ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontásakor, illetve ismertetésekor bejelentett kifogásokat és észrevételeket.

 

Az egyes ajánlatok bontását megelőzően vizsgálni kell, hogy az adott ajánlatot tartalmazó boríték/csomag a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően zártan került-e benyújtásra, illetve hogy a csomagolása a bontás időpontjában sértetlen-e, amelyet a jegyzőkönyvben rögzíteni is kell.

 

A bontás során nem kerül sor az ajánlatok részletes vizsgálatára, így az ügyben kijelölt Értékelő Bizottság állapítja meg a pontos hiányosságokat és dönt a hiánypótlás köréről pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően.

 

8. Az ajánlatok értékelése

A pályázatra benyújtott ajánlatokat a döntéshozó által kijelölt Értékelő Bizottság értékeli, és az elbírálásra vonatkozó javaslatot indoklással együtt döntésre előterjeszti a Társaság döntéshozója részére.

 

Az Értékelő Bizottság állapítja meg azt, hogy az adott hiány a pályázati kiírás szerint a pótolható hiányosságok körébe tartozik-e, amely hiányok pótlására a felhívás átvételétől számított legfeljebb 5 napon belül van lehetősége a pályázónak. A pótolható hiányokat, a hiánypótlás pontos határidejét a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.

 

A pályázó önként is élhet hiánypótlással a pótolható hiányok vonatkozásában, a pályázat beadásától számított legfeljebb 5 napon belül. Az Értékelő Bizottság az ajánlatok felbontását követően írásban felvilágosítást kérhet a pályázóktól annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése illetve összehasonlítása elvégezhető legyen. Az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

ü  a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát,

ü  a beérkezett ajánlatok érvényességére/érvénytelenségére vonatkozó javaslatot, utóbbi esetben az ok feltüntetésével,

ü  a beérkezett ajánlatoknak a pályázati kiírásban közzétett szempontok szerinti részletes értékelését,

ü  az Értékelő Bizottságnak a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslata indokait,

ü  az ajánlott ellenszolgáltatás, illetve az ajánlat egésze értékelésének szempontjait,

ü  az ajánlattevők által nyújtott biztosítékok értékelését,

ü  a pályázati eljárás összefoglaló értékelését, az ajánlattevők rangsorolására vonatkozó javaslatot,

ü  mellékletként az ajánlatok bontásáról készült közjegyzői vagy munkavállaló által készített jegyzőkönyvet.

 

9. Az ajánlat módosítása

Az ajánlattevők az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatják az ajánlatukat, kivéve a bérleti díj összegét.

Az ajánlattevő a módosított ajánlatához a pályázati kiírásban az ajánlati kötöttségként meghatározott időpontig van kötve.

 

10. Az ajánlat elbírálása

Az Értékelő Bizottság rangsorolja, hogy melyik pályázó adta a megpályázott ingatlan vonatkozásában legmagasabb 1 hónapra eső, egyösszegű vagy m2-re vetített bérleti díj ajánlatot, és a legkedvezőbb árat kínáló, megalapozott ajánlata mellett dönt, az első helyezett mellett megjelöli a pályázat második helyezettjét is.

A pályázatok elbírálását az Értékelő Bizottság végzi a beérkezési határidőt követő 30 munkanapon belül.

Az elbírálási határidőt a Társaság egy alkalommal legfeljebb harminc (30) nappal meghosszabbíthatja, azonban a meghosszabbított határidő sem haladhatja meg a benyújtási határidő lejártától számított kilencven (90) napot. Az elbírálási határidő meghosszabbítása az ajánlati kötöttséget is meghosszabbítja, a meghosszabbításról a pályázókat közvetlenül tájékoztatni kell.

 

 

11. Érvénytelenség, eredménytelenség

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban vagy kiírásban, a jogszabályokban foglalt bármely formai vagy tartalmi érvényességi feltételnek, és az ajánlattevő nem, vagy nem megfelelően élt a hiánypótlás lehetőségével.

Az ajánlat érvényességét a döntéshozó az Értékelő Bizottság javaslata alapján a hiánypótlásra rendelkezésre álló idő leteltét követően állapítja meg.

Az érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt.

 

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

-          nem érkezett érvényes ajánlat;

-          a benyújtott ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek;

-          a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették;

-          valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el;

-          a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel jár;

-          a döntéshozó a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánította.

.

12. A pályázat eredményének közlése és közzététele

A Társaság a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb a 8. napon belül, írásban közli valamennyi ajánlattevővel.

 

A Társaság nyilvánosságra hozza a pályázat eredményét a részletes pályázati felhívás közzétételével egyező felületeken és módon.

 

13. Összeférhetetlenség és titokvédelem

A pályázatok értékelésében és elbírálásában nem vehet részt

a.)    a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója és foglalkoztatója,

b.)    a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,

c.)    annak a jogi személynek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja,

d.)    a megjelölt személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pont)],

e.)    akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság).

 

A pályázat elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármelyik (a-e) pontban szereplő összeférhetetlenségi ok áll fenn.

 

Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén az a személy vagy testület dönt, aki, illetve amely a pályázat kiírásáról döntött; ha azonban az összeférhetetlenségi vita a Vezérigazgató személyét illetően merül fel, akkor a vitában a Felügyelő Bizottság dönt.

 

Ha a pályázati eljárás résztvevője összeférhetetlenséget észlel, köteles ezt az Értékelő Bizottságnak bejelenteni.

 

Az ajánlatok értékelésében és elbírálásában résztvevő személyek kötelesek az összeférhetetlenség fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot kitölteni. A nyilatkozatokat a bírálati anyagokhoz kell csatolni, és azokkal együtt megőrizni.

 

Az ajánlattevő a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Társaság által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorciális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevő által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást; a titoktartási kötelezettség azonban ezekre a személyekre is kiterjed. Ha az ajánlattevő, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, a Társaság az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja.

A Társaság az ajánlattevők számát az ajánlatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát pedig a döntéshozatalig, illetve az ajánlattétel-módosítás eljárásának megkezdéséig köteles titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem adhat.

 

13. Szerződéskötés

A Társaság a szerződést a pályázat nyertesével köti meg.

 

A szerződést a pályázat elbírálásáról történt értesítést követően a lehető legrövidebb időn belül, a pályázati kiírásban foglaltak szerint, de legfeljebb harminc (30) napon belül kell megkötni.

 

A kiíró dönthet úgy, hogy fenntartja a jogot a második helyezettel történő szerződéskötésre, mely az alábbiak szerint történhet:

-          ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, a Társaság az erre vonatkozó korábbi döntése alapján – új pályázat kiírása helyett – a meghiúsulástól számított harminc (30) napon belül jogosult felajánlani az értékelés során a második helyre rangsorolt ajánlattevőnek, hogy a Társasággal szerződést kössön; illetve

-          ha a pályázat nyertese a szerződés aláírásától számított kilencven (90) napon belül nem teljesíti a szerződést, vagy – értelemszerűen – nem kezdi meg a szerződés teljesítését, és azért a Társaság a szerződéstől eláll, vagy a felek azt megszüntetik, illetve felbontják, úgy a Társaság – új pályázat kiírása helyett – a szerződés ilyen megszűnésétől számított harminc (30) napon belül jogosult felajánlani az értékelés során a második helyre rangsorolt ajánlattevőnek, hogy a Társasággal szerződést kössön.

 

Amennyiben a döntéshozó a pályázatról szóló döntésben jóváhagyta a szerződés teljes és részletes szövegét, úgy az értelemszerű aktualizáláson (a nyertes pályázatban szereplő adatok és ajánlati részek) túlmenő módosítást a döntéshozóval előzetesen engedélyeztetni kell, melyre csak indokolt esetben kerülhet sor. Ezek a módosítások nem lehetnek olyan jellegűek, amelyek a többi ajánlattevőt, vagy potenciális ajánlattevőket az ajánlattételükben befolyásolhatták volna.

 

A szerződés aláírására a Társaság Vezérigazgatója jogosult.

 

-          A szerződést a műszaki igazgató és a gazdasági igazgató szignálja, valamint - egyetértése esetén - a Társaság megbízott ügyvédje is ellátja szignójával.

 

  1. sz. Melléklet: Bérleti szerződés tervezet

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!