Általános Közzétételi Lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján (jogszabály elérhető >itt<)

A törvényi szabályozás célja, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatást kapjon a közérdekű adatok meghatározott köréről elektronikus úton, bárki számára hozzáférhető módon, személyazonosítás nélkül. Az ÉNYKK Zrt.-nek az Infotv. és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatai ebben a menüpontban érhetőek el.
A világosszürke betűvel írt sorok esetében az adatok nem állnak rendelkezésre.
Az archívumban szereplő adatok nem időszerűek!

 
I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Ssz.

Közzétételi egység megnevezése

Aktuális dokumentumok

Közzététel dátuma

ARCHÍVUM

Archív állományba helyezés időpontja

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elérhetőségi adatok

2015.06.02.

-

-

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra

2019.05.02.

-

-

Szervezeti egységek feladatai

2019.05.02.

-

-

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A szerv vezetői

2017.06.12.

-

-

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolat

2015.06.02.

-

-

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Lapok

2015.02.25.

-

-

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felettes, illetve felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

2018.08.09.

Felügyeleti szerv

2018.08.09.

Felügyeleti szerv

2015.10.21.

 

 

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Ssz.

Közzétételi egység megnevezése

Aktuális dokumentumok

Közzététel dátuma

ARCHÍVUM

Archív állományba helyezés időpontja

1. 

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Cégkivonat (2019.06.30-án hatályos)

2019.07.02.

Cégkivonat 2019.05.26.

2019.07.02.

Cégkivonat 2019.02.24.

2019.06.13.

Cégkivonat 2018.12.02.

 2019.02.26.

Cégkivonat 2018.11.04.

 2018.12.12. 

Cégkivonat 2018.10.21.

2018.11.14.

Cégkivonat 2018.06.17.

 2018.10.25.

Cégkivonat 2018.04.23.

 2018.07.17.

Cégkivonat 2017.08.20.

2018.05.02.

Cégkivonat 2017.04.09.

2017.11.16.

Cégkivonat 2017.04.07.

2017.04.28.

Cégkivonat 2017.02.26.

2017.04.12.

Cégkivonat 2016.12.04.

2017.02.27.

Cégkivonat 2016.09.11.

2016.12.21.

Cégkivonat 2016.06.26.

2016.10.07.

Cégkivonat 2016.06.05.

2016.06.30.

Cégkivonat 2016.04.27.

2016.06.10.

Cégkivonat 2016.03.04.

2016.04.28.

Cégkivonat 2016.01.24.

2016.03.08.

Cégkivonat 2015.11.08.

2016.01.24.

Cégkivonat 2015.08.30.

2015.11.08.

Cégkivonat 2015.05.17.

2015.10.02.

Jogszabályok

2017.03.23.

Jogszabályok

2017.03.23.

Jogszabályok

2016.02.01.

Társasági Szervezeti és Működési Szabályzat (2019.05.02-től)

2019.05.02.

TSZMSZ 2018.11.01.

2019.05.02.

TSZMSZ 2018.05.10.

 2018.11.06.

TSZMSZ 2017.06.01.

2018.05.16.

TSZMSZ 2017.03.01.

2017.06.01.

TSZMSZ 2016.12.15.

2017.03.27.

TSZMSZ 2016.04.01.

2016.12.21.

TSZMSZ 2015.11.17.

2016.04.05.

TSZMSZ 2015.01.01.

2016.02.02.

Természetes személyek adatvédelmi szabályzata (2018.12.05-től)

2018.12.10.

Természetes személyek adatvédelmi szabályzata (2016.01.15-től)

2018.12.10.

Természetes személyek adatvédelmi szabályzata 2015.12.01.

 2016.01.26.

Természetes személyek adatvédelmi szabályzata 2015.01.21.

2015.12.18.

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatások

frissítve: 2019.09.25.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

Adatkezelési Tájékoztató ügyfelek részére (2018.12.05-től)

2018.12.10.

Általános Adatkezelési Tájékoztató (2018.02.01-től)

2018.12.10.

Általános Adatkezelési Tájékoztató 2016.12.19.

 2018.01.31.

Általános Adatkezelési Tájékoztató 2016.05.13.

2016.12.19.

Általános Adatkezelési Tájékoztató 2015.12.01.

2016.05.13.

Általános Adatkezelési Tájékoztató 2015.08.03.

2015.12.18.

Általános Adatkezelési Tájékoztató 2015.01.21.

2015.08.03.

Általános Adatkezelési Tájékoztató 2014.03.01.

2015.02.25.

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nyilvános kiadványok (2018.01.01-től)

2018.02.05.

Nyilvános kiadványok 2017.01.01.

2018.02.05.

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények, közlemények

 

 

 

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Pályázatok

 

 

 

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Tájékoztató a közérdekű adatok megismeréséről

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai (2017. év)

2018.02.05.

-

-

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 

 

  

2018. év:

- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok: I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév  

- Teljesítménystatisztikai jelentés: I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév    

- Beruházás statisztikai jelentés: I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév     

- Betöltött, illetve üres álláshelyek: I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév    

 

 

 

  

frissítve: 2018.09.06.

 

 

 

2017. év:

- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok: I. negyedév, II. negyedév, III. negyedévIV. negyedév  

- Teljesítménystatisztikai jelentés: I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév    

- Beruházás statisztikai jelentés: I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév     

- Betöltött, illetve üres álláshelyek: I. negyedév, II. negyedév, III. negyedévIV. negyedév    

 2018.09.06.

2016. év:

- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok: I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév

- Teljesítménystatisztikai jelentés: I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév

- Beruházás statisztikai jelentés: I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév; 2016. év

- Betöltött, illetve üres álláshelyek: I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév

 2017.09.14.

2015. év:

- A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok: II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév

- Teljesítménystatisztikai jelentés: I.negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév

-Beruházás statisztikai jelentés: I.negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév

- Betöltött, illetve üres álláshelyek: I.negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév

2016.03.16.

2014. év:

- Teljesítménystatisztikai jelentés: I.negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév

-Beruházás statisztikai jelentés: I.negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév

- Betöltött, illetve üres álláshelyek: I.negyedév, II. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév

2015.05.29.

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Különös közzétételi lista

frissítve: 2019.09.26.

 

 

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

20..

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

Ssz.

Közzétételi egység megnevezése

Aktuális dokumentumok

Közzététel dátuma

ARCHÍVUM

Archív állományba helyezés időpontja

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Elektronikus beszámolók

(útmutató a beszámolók eléréséhez)

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak: 2019.                       I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév; IV. negyedév                   

 

 

frissítve: 2019.08.06.

 

 

 

Foglalkoztatottak:2018.         I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév; IV. negyedév 

2019.04.12.

Foglalkoztatottak:2017.       I. negyedévII. negyedév, III. negyedév, IV. negyedév

2018.05.03.

Foglalkoztatottak: 2016.      I. negyedévII. negyedévIII. negyedév, 2016. év

2017.05.15.

Foglalkoztatottak: 2015.      I. negyedév, II. negyedév, III. negyedév, 2015. év

2016.09.22.

Foglalkoztatottak: 2014.      I-II. negyedév, I-III. negyedév, 2014. év

2015.06.02.

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot

elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya,

a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok,

továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül

számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél

az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

adat nem áll rendelkezésre

 

 

 

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési információk

frissítve: 2019.04.12.