AZ ÉNYKK ZRT. KÜLÖNJÁRATI FUVAROZÁSRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

1. Különjárat megrendelése

Különjárati megrendelést csak írásos formában fogadunk el, melyet írásban visszaigazolunk. A különjárati fuvarozás díját, a díjszámítás módját, valamint az egyéb költségeket és feltételeket az ÉNYKK Zrt. által közzétett (www.enykk.hu) mindenkor hatályos díjszabás határozza meg. A megrendelést a feladat megkezdéséig közös megegyezéssel lehet módosítani.

Különjárat esetén a megrendelő nevét és címét, az igényelt jármű típusát, az utaslétszámot, továbbá az útvonalat és a várható km teljesítményt napokra lebontva részletesen meg kell adni. A megrendelőnek a feladat megkezdése előtt utaslistát kell készítenie, melyen a különjáratot igénybe vevő utasok nevét kell feltüntetni.

 

2. Különjárati díj meghatározása

A díjszámítás módját az igénybevétel időtartama határozza meg, az alábbiak szerint.

A 72 óra, vagy ennél rövidebb időtartamú különjáratért a díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, hogy az autóbusz típusára érvényes óra- vagy kilométerdíjat meg kell szorozni a díjszámítási idővel, illetve a díjszámítási távolsággal. A két eredmény közül a magasabb díjat kell felszámítani. A fizetendő díj autóbuszonként legalább a legcsekélyebb díj. A díjszámítási idő a telephelyről indulástól, a telephelyre visszaérkezésig eltelt idő. Minden megkezdett órát teljes órára kell felkerekíteni. A díjszámítási távolság a telephelyről indulástól, a telephelyre visszaérkezésig megtett kilométer. Minden megkezdett kilométert teljes kilométerre kell felkerekíteni.

A 72 órát meghaladó különjáratok díját – az autóbusz típusára is figyelemmel – a kilométer alapján kell megállapítani.

A díjszámítási távolságot az e pontban előírtak szerint kell meghatározni, azzal az eltéréssel, hogy az naponta 100 kilométernél kevesebb nem lehet. Minden megkezdett 24 óra teljes napnak számít.

A különjárat során megtett kilométer-távolságot az autóbusz kilométer számláló berendezése alapján kell megállapítani. Ha a kilométer számláló berendezés útközben meghibásodik, a kilométer távolságot a mindenkori legújabb kiadású úthálózati térkép alapján kell kiszámítani.

 

3. Egyéb díjak és költségek

A fuvardíjon felül a megrendelőt terhelik a különjárat teljesítése érdekében felmerült egyéb díjak és költségek. Ilyen költségek többek között, de nem teljes körűen:

-          ÁFA, parkolási díj, őrzési díj, útadó, kompdíj, az autóbusz éjszakai elhelyezésével kapcsolatos díj, behajtási díj,

-          az autóbuszvezető(k) napidíja és szállásköltsége. Többnapos különjárat esetén (belföldön és külföldön egyaránt) a megrendelőnek kell az autóbuszvezető(k) pihenésre alkalmas 1-2 ágyas szállását biztosítani, megrendelni és költségeit viselni.

Amennyiben ezeket a díjakat felmerülésükkor a fuvarozó teljesítette, azt utólag a megrendelőre áthárítja.

Az autóbuszvezető(k) külföldi tartózkodásához (napidíj, szállásdíj) és az autóbusz külföldi üzemeltetéséhez (parkolási és őrzési díj, úthasználati díj, kompdíj stb.) szükséges valutát a fuvarozó forintfizetés ellenében biztosítja, és azt (napi árfolyamon) a fuvardíjjal együtt számlázza a megrendelő részére.

 

4. Előlegfizetés

Az ÉNYKK Zrt. az előzetes költségkalkuláció alapján a várható különjárati díj legfeljebb 80 %-ának megfizetését előlegként kérheti. Az előlegként meghatározott díj megadott határidőre történő meg nem fizetése a különjárat elmaradását vonhatja maga után. Ezen esetben az ÉNYKK Zrt-t a különjárat elmaradásáért kártérítési kötelezettség nem terheli.  A befizetett előleg a különjárat elmaradása esetén – a lemondásra vonatkozó feltételek figyelembevételével – visszatérítésre kerül.

 

5. Különjárati megrendelés lemondása

A megrendelt és visszaigazolt különjáratot lemondani csak írásban lehet. A különjárat lemondását az ÉNYKK Zrt. tudomásul veszi, ha az írásos lemondás belföldi fuvar esetén az autóbusz kiállítására meghatározott időpont előtt legalább 24 órával, külföldre tervezett különjárat esetén legalább 5 munkanappal megtörténik. Ezen határidőn belüli lemondás esetén a Megrendelő az autóbusz típusra meghirdetett legcsekélyebb fuvardíjat köteles megfizetni. Ha a lemondás az autóbusz kiállására való elindulását követően történt meg, a legcsekélyebb fuvardíjon felül még az autóbusz kiállásával kapcsolatban felmerült km-teljesítmény visszaigazolás szerinti fuvardíja is a megrendelőt terheli.

 

6. A programtól való eltérés a megrendelő kérésére

A különjárat teljesítése során a megrendelő megbízottja kérheti az útvonal módosítását, amelyet a menetlevél „Megjegyzés” rovatába kell az autóbuszvezetőnek bejegyezni. Az autóbuszvezető köteles megtagadni minden olyan utasítás végrehajtását, amely foglalkoztatási, KRESZ, illetve egyéb hatályos jogszabályba vagy belső utasításba ütközik, a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti (pl.: autóbusz közlekedésére alkalmatlan útvonal).

 

7. Különjárati autóbusz elbocsátása

A fuvarozás befejeztével a menetlevélen a különjárat teljesítését, valamint a teljesítményadatok helyességét a megrendelő vagy megbízottja aláírásával köteles igazolni. Kérjük a menetlevélen feltüntetett útvonalat, km- és időadatokat gondosan ellenőrizni, mert a különjárat számlázása ezek alapján történik.

 

8. Autóbuszvezetők foglalkoztatása

Megrendelő tudomásul veszi az autóbuszvezetők napi foglalkoztatási idejére vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A különjárati programot úgy kell összeállítani, hogy az autóbuszvezető(k) vezetési ideje nem haladhatja meg naponta a 9 órát, és részükre minden 24 órás időszakban legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani és be kell tartani az 561/2006. EK rendeletben foglaltakat. Négy és fél óra vezetési idő után az autóbuszvezető legalább 45 perces megszakítást köteles tartani, mely helyettesíthető a vezetési idő során eloszló egy legalább 15 perces szünettel, melyet egy legalább 30 perces megszakításnak kell követnie. Az autóbuszvezető(k) túlfoglalkoztatásra nem kötelezhető(k).

 

9. Biztosítás

A különjáratot igénybe vevő utasok biztosítását a különjárati díj tartalmazza, amennyiben a biztosítási esemény az autóbuszunkon következik be. Egyéb esetekre (pl.: városnézés, szálláshelyi tartózkodás, szabadidős tevékenységek) javasolt a megfelelő utasbiztosítás megkötése, mely az ÉNYKK Zrt. Utazási és ügyfélszolgálati Irodáiban is lehetséges.

 

Különjárati díjtételek

Adatkezelési tájékoztató

Különjárati megrendelőlap letöltése:  [DOC]  [PDF]

Különjárati igényfelvevő űrlap On-Line kitöltése

Üzemeltetői nyilatkozat és utaslista  (csak utaslista)

Különjárati flotta